Blog

Tu nájdete novinky zo sveta životného prostredia ekológie a mnoho iného.

Fotka Blog Afrika bez vody

Revolúcia v trvalo udržateľnom hospodárstve – recyklovaná odpadová voda.

08.03.2015
Revolúcia v trvalo udržateľnom hospodárstve – recyklovaná odpadová voda.

Na začiatok treba povedať, že do roku 2025 bude absolútny nedostatok vody každodennou realitou približne pre 1,8 miliardy ľudí.
V dnešnom svete, kde sú zdroje a suroviny dôležité pre život čoraz vzácnejšie, si ich krajiny nemôžu dovoliť splachovať do kanalizácie. Avšak to je presne to, čo robíme. Potom ako použijeme vodu v našich domoch alebo podnikoch, odplaví sa do kanalizácie a vezme so sebou veľa cenných zdrojov.
Odpadová voda je bohatá na uhlík a živiny a ak sa zhromažďuje a správne čistí, môže poskytnúť nie len „novú vodu“, hnojivo ale dokonca aj energiu. Takmer všetky veľké mestá už vybudovali sofistikované čistiarne odpadových vôd, ktoré účinne získavajú z odpadovej vody živiny a bioenergiu a vytvárajú „novú vodu“, ktorú je možné opätovne použiť alebo aspoň vrátiť do rieky v čistejšej forme ako na čistiareň prišla. Napriek tomu že veľké mestá sú odpadovej vody „zbavené“, preteká v súčasnosti viac ako 80% všetkých odpadových vôd do prírodných ekosystémov, znečisťuje životné prostredie a so sebou berie aj cenné živiny.
Myslime v menšom
Zatiaľ čo systémy odpadových vôd vo veľkých mestách sú často účinné, sú tiež veľmi nákladné na výstavbu a finančne náročné na údržbu a prevádzku. Toto je však stále lepšie ako situácia v menších mestách, kde častokrát nájdete zle prispôsobené systémy, ktoré nemajú potrebné finančné a personálne kapacity na vykonanie pravidelnej údržby a prevádzky.
V krajinách Latinskej Ameriky, kde väčšina ľudí žije v malých a stredných mestách, používajú na „čistenie“ odpadovej vody prevažne septiky, ktoré nemajú pravidelnú a riadnu údržbu. Samozrejme na Slovensku nie sme v latinskej Amerike a septik nie je považovaný za vhodný spôsob čistenia odpadovej vody. Treba poznamenať že najlepšie septiky dostupné na trhu pracujú s účinnosťou odstránenia BSK5na úrovni 25 – 30% a preto nie je správne zamieňať septik s čistiarňou.
V Guatemale je iba okolo 5% miest s menej ako 2000 obyvateľmi napojených centralizované čistiarne. V povodí jazera Atitlan v Guatemale, približne 12% obyvateľstva nie je napojené na žiadny druh sanitárneho systému (žiadna žumpa, čistiareň ani kanalizácia). Ak v týchto oblastiach existuje akákoľvek infraštruktúra, jej hlavným cieľom je zhromažďovanie odpadových vôd, nie jej čistenie a opätovné použitie vo vodnom cykle…
Problém sa stáva ešte vypuklejším, ak si uvedomíme, že podľa Populačného fondu OSN sa počet obyvateľov malých a stredných miest v Latinskej Amerike v nasledujúcich 15 rokoch zdvojnásobí a v nasledujúcich 30 rokoch sa zdvojnásobí opäť. Aj napriek tomu sa väčšina úsilia o zlepšenie hospodárenia s odpadovými vodami sa sústreďuje na veľké mestá. Samozrejme je to odrazom súčasného trendu budovania mechanicko-biologických čistiarní pre čo najväčšie aglomerácie. Toto je logické, pretože takúto čistiareň nie je možné ekonomicky únosne prevádzkovať, ak do nej nie je napojených čo najviac obyvateľov (platí rovnica: málo splaškových vôd = málo financií zo stočného = málo financií na prevádzku a zisk prevádzkovateľa)

Použitie odpadovej vody na záchranu stromov

Predstavte si, že mimo jedného z týchto malých miest leží krásny kúsok krajiny: povrch tohto kúska zeme je esteticky príjemný a poskytuje útočisko miestnej prírode. Pod povrchom je mokraď, ktorá čistí odpadovú vodu a vyrába energiu. Vyrobená energia obyvateľom zníži potrebu používania dreva z voľnej prírody na účely kúrenia alebo varenia. Okrem toho môžu vodu z odtoku takejto mokrade bezpečne využívať pri zavlažovaní plodín alebo parkov.
Toto nie je žiadny scenár z filmu alebo rozprávky. Nazýva sa to „ekosystém umelej mokrade“ a v praxi je už v malom aj veľkom meradle na celom svete. Na Slovensku je tento systém známy skôr ako Ekočistička, alebo koreňová čistiareň odpadovej vody.
Vo svete prebiehal v minulých rokoch výskum, ktorý sa zaoberal potenciálom využitia koreňových čistiarní. V rámci toho výskumníci zistili napríklad to, že v závislosti od podnebia a typu koreňovej čistiarne (horizontálny, vertikálny filter alebo ich kombinácia) by bolo možné denne zavlažovať až 45 hektárov pôdy odpadovou vodou. Tým by sa znížila potreba pitnej vody na zavlažovanie a energiu na čerpanie.

V rámci tohto systému by hypotetické spoločenstvo s počtom obyvateľov 60 ľudí potrebovalo koreňovú čistiareň s rozlohou približne 420 metrov štvorcových. Táto čistiareň by mohla zásobovať spoločenstvo 630 kilogramami suchej biomasy ročne, čo by mohlo priniesť 10 GJ (gigajoule) energie ročne.
Aby ste boli v obraze. Priemerná domácnosť v Etiópii, kde je v domácnosti asi päť ľudí potrebuje cca 7 GJ energie na varenie. Takže ročná potreba energie na varenie v tejto komunite 12-tich domov je okolo 84 GJ.
Biopalivo produkované umelými mokraďmi preto môže vykryť komunite približne 12% potreby energie na varenie. A znížením spotreby paliva o 12% môže táto obec v priemere ušetriť polovicu hektára lesa za rok.
Môžeme zastaviť plytvanie vodou
Výhodným riešením je vybudovanie decentralizovaných čistiarní odpadových vôd v dotknutých komunitách. Na rozdiel od mestských čistiarní odpadových vôd sa v decentralizovaných zariadeniach čistá odpadová voda čistí priamo tam, kde vzniká, namiesto toho, aby bola transportovaná kanalizačným systémom do vzdialenej centrálnej čistiarne pre rozsiahlu aglomeráciu. Vo vidieckych oblastiach môže systém umelej mokrade poskytnúť okamžitý prístup k čistej vode a znížiť znečistenie životného prostredia.
Čo môže spôsobiť pri niektorých obciach, menších komunitách alebo rekreačných zariadeniach problém je potrebná plocha na vybudovanie umelej mokrade. Koreňová čistiareň je náročnejšia na záber plochy, avšak tu jej nevýhody končia a sú prevážené rozsiahlym zoznamom výhod oproti aktivačným čistiarňam. Žiadny zápach, žiadne komáre, žiadna elektrina ak to dovoľujú terénne podmienky, negatívna uhlíková stopa, finančne nenáročná obsluha atď. Mohli by sme pokračovať ďalej.
Ak si komunita zriadi Ekočističku® nie je dôvod na to, aby už plytvala akýmkoľvek typom (čierna, šedá) vody. Zhromažďovanie, čistenie koreňovou čistiarňou a využívanie odpadových vôd je technicky uskutočniteľné a finančne opodstatnené vďaka nízkym prevádzkovým nákladom.
Ak sa s vodou, ktorú sme už použili zaobchádza citlivo a rozumne, prestáva byť nebezpečenstvom pre životné prostredie a stáva sa cenovo dostupným a trvalo udržateľným zdrojom energie, živín a iných využiteľných materiálov.