Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil
  TOP

  ECOKOCKA SET-Koreňová čistiareň-gravitačné napojenie na existujúci septik/žumpu

  (5.00)

  Najmenšia a najpopulárnejšia samonosná domáca koreňová čistička odpadových vôd ECOKOCKA výborne poslúži rodinám do 6-7 členov.  ECOKOCKA disponuje bezúdržbovou prevádzkou a schopnosťou vyčistiť až 0,9 kubíkov vody denne. 

   

  • Bez dopĺňania baktérií
  • Funguje aj s nestálym prítokom odpadovej vody
  • Bezstarostná prevádzka
  • Jednoduchá montáž 
  • Minimálne prevádzkové náklady
  • Možnosť napojiť na existujúcu žumpu/COV
  • Bez merania kalu
  • Bez obmedzovania sa v užívaní čistiacich prostriedkoch
  • Bez problémov funguje v zime aj v lete
  • Priaznivo ovplyvňuje mikroklímu prostredia
  • Bohatá rastlinná výsadba
  • Bez potreby obetónovania
  Celý popis

  Doplnkové služby

  (180€)

  (540€)

  (180€)

  2388,0 €
  1990,0 € bez DPH
  Skladom
  Kód produktu:01

  Popis produktu

  Obsah inštalačného setu:

  Teleso ECOkocky, vnútro ECOkocky, dúchadlo s riadením, skrinka na dúchadlo, rastliny do ECOkocky, manuál na uvedenie do prevádzky.

  /cena nezahŕňa montážne práce a náplň ECOkocky-praný štrk fr.8/16/

   

  Prírodný a kompaktný systém na čistenie odpadových vôd ECOKOCKA prináša výhody najnovších inováciı́ v oblasti vegetačných čistiarnı́ odpadných vôd pre využitie v systémoch s nízkymi prietokmi, ako napríklad rodinné domy či malé podniky.  

  Koreňové čistiarne odpadových vôd  sú známe ako spoľahlivé a trvalo udržateľné systémy na čistenie odpadných vôd a na trhu boli úspešne využité na čistenie obecných a priemyselných odpadových vôd ako i vôd z poľnohospodárskej produkcie. Uplatnením jednej z najnovších inováciı́– prevzdušňovaného koreňového poľa – sa z veľkej miery vyriešil problém plošnej náročnosti systému. Dodatočný kyslı́k, ktorý je privádzaný do systému, môže zvýšiť efektivitu čistenia až desaťnásobne a znižuje potrebnú plochu až šesťnásobne. 

  Prevzdušňovanie koreňového poľa zabezpečuje vysokú kapacitu a plynulosť fungovania čistenia vôd a poskytuje väčšiu flexibilitu čistenia pri nepravidelnom zaťaženı́. ECOkocka robı́ túto prelomovú technológiu dostupnú pre rodinné domy a iné objekty s nı́zkymi prietokmi odpadovej vody, pri zachovanı́ výhod koreňových čistiarnı́, ako sú nı́zke energetické nároky, robustnosť a jednoduchá údržba. ECOkocka prirodzene splýva s okolı́m a má minimálny ekologický dopad. Jeho modulárna štruktúra umožňuje priame a jednoduché prispôsobenie nárokom na čistenie i prípadné rozširovanie.

  Potrebujete riešiť odpadové vody zo svojho domu alebo penziónu? Objednajte si kompletný set ECOkocky na kľúč a nechajte všetky starosti na nás. 

  Ako ECOkocka funguje? Odpadová voda je privádzaná do septiku, kde sa pevné časti usadzujú a zároveň sa oddeľujú od vrstvy plávajúcich častı́. Zo septiku je voda privedená do systému ECOkocka. Nádrž ECOkocka je naplnená filtračným médiom, v ktorom zakorenia rastliny. Baktérie sa rozšı́ria a rastú na povrchu porézneho materiálu a na koreňoch rastlín ako biofilm. Živia sa znečisťujúcimi látkami z odpadovej vody, ktorá preteká cez koreňové pole. Rastliny vytvárajú pre baktérie prirodzené prostredie, baktériám sa tu darı́ a netreba ich doplňať umelo. Proces čistenia vôd je urýchlený a zefektı́vnený privádzanı́m kyslı́ka rozvodným potrubı́m, ktoré sa nachádza na dne nádrže. Relatı́vne dlhá doba zdržania odpadových vôd v nádrži spôsobuje to, že nedochádza k produkcii kalu, pretože nadbytočný kal je konzumovaný baktériami. Prirodzené prostredie okolo koreňov rastlı́n a kombinácia aerobných a anaerobných procesov, vytvára vysokú rozmanitosť baktériı́ v koreňovom poli. Tieto dokážu odbúrať aj ťažko rozložiteľné látky, ako napríklad lieky alebo antikoncepciu. 

  V porovnanı́ s klasickými malými aktivačnými čistiarňami je spotreba energie u systému ECOkocka podstatne nižšia, pretože vyžaduje menšie prevzdušnenie. Systém vyžaduje len jednu kontrolnú návštevu ročne. Vzhľadom na to, že nie je produkovaný žiadny nadbytočný kal, je potrebné pravidelne odstraňovať len kal z usadzovacej nádrže. To znamená, že prevádzkové náklady a celkové náklady počas životnosti systému sú veľmi nı́zke. 

  Systém ECOkockav štandardnej veľkosti slúži piatim až šiestim ľuďom. Systém je modulárny a je možné rôznymi spôsobmi spojiť niekoľko nádržı́, aby bola pre Vaše účely dosiahnutá správna čistiaca kapacita. ECOkocka je dodávaný s elektrickým ovládačom s funkciou alarmu pre čerpadlo a dúchadlo.