Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.,  Gôtovany 206, 032 14,  Gôtovany, tel. 0918 742  738

  Reklamačný poriadok

  1. Úvodné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o Gôtovany 206, 032 14,  Gôtovany, ICO: 50184539  a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho, ktoré nie sú upravené reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov). Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

  Predávajúcim je ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., Ivachnová 94, Liptovská Teplá , ICO: 50184539 . Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru podľa dohodnutých obchodných podmienok.

  Kupujúci (alebo osoba, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru) je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí, a to takým spôsobom, aby mohol zistiť zjavné vady tovaru.

  Pokiaľ je kupujúcim (alebo osobou, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru) zistené mechanické poškodenie výrobku alebo iné vady a nedokončenia na výrobku, je povinný na mieste prevzatia o tejto skutočnosti vyhotoviť záznam za prítomnosti predávajúceho, ktorý doručil tovar, a to do preberacieho protokolu, napr. do dodacieho listu. Predávajúci pripojí k záznamu svoje vyjadrenie.

  Kupujúci (alebo osoba, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru) preberá dodaný tovar na základe dodacieho listu, a to jeho podpísaním. Potom bez vykonania zápisu podľa bodu č. 4 súhlasí s tým, že tovar bol dodaný bez zjavných vád, a zároveň, že tovar bol dodaný v množstve a kvalite deklarovanej v dodacom liste. Všetky tieto skutočnosti je potrebné overiť a písomne uplatniť pri podpise dodacieho listu, na neskoršie reklamácie sa nebude prihliadať.

  Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, prípadne doručením tovaru na miesto určenia stanovené v zmluve (objednávke).

  Predávajúci nenesie, mimo iného, zodpovednosť za prípadné mechanické vady zistené mimo miesta určeného na dodanie, stanovené v zmluve (objednávke), ďalej po evidentnej manipulácii, prípadne po preprave kupujúcim alebo treťou osobou.

  2. Záručné podmienky

  V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady na tovare, môže kupujúci uplatniť reklamáciu. Záruka sa počíta odo dňa prevzatia tovaru, ktorý je uvedený v dodacom liste.

  Dĺžka záručnej doby je 2 roky odo dňa dodania tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

  Na dodatočné úpravy na tovare prevedené predávajúcim na základe objednávky kupujúceho, ako sú prevedené otvory a iné práce spojené s dodatočným spracovaním materiálu, je záručná doba 6 mesiacov.

  Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  1. vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie,
  2. porušenie materiálu a konštrukcie na tovare (výrobku) po prevzatí kupujúcim,
  3. svojvoľným zásahom a úpravami na dodanom tovare po jeho dodaní,
  4. nevhodným používaním a skladovaným tovaru,
  5. nedodržaním pokynov stanovených výrobcom alebo predávajúcim,
  6. neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  7. tovar bol poškodený živlami.

   

  V prípade reklamácie už osadených výrobkov je možné reklamáciu uplatniť iba v prípade, že výrobok bol inštalovaný a prevádzkovaný podľa montážnych podmienok a iných podmienok pre daný výrobok. Pri tomto type reklamácie je povinný kupujúci preukázať fotodokumentáciu jednotlivých úkonov, ktoré sú uvedené v ,,Návode na inštaláciu´´ dodaného pri prevzatí výrobku.

  3. Vybavenie reklamácie

  Reklamácia bude postúpená k vybaveniu iba v prípade, že bude podaná písomnou formou a doručená dodávateľovi poštou alebo osobne. Pri možnosti vzniku ďalších vážnych škôd z dôvodu oneskorenia je možná i reklamácia poslaná elektronickou poštou, ale iba v prípade, ak je tento prípad v predstihu prejednaný s predávajúcim a prijatie takto podanej reklamácie je predávajúcim potvrdené.

  Spoločne s reklamačným protokolom je vždy potrebné doložiť doklady o kúpe tovaru vystavené kupujúcemu predávajúcim. Kupujúci je povinný odovzdať alebo sprístupniť predávajúcemu reklamovaný tovar úplný, neporušený, čistý a prístupný pre možnosť posúdenia reklamácie. Pokiaľ tak nebude učinené, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť, poprípade sa doba pre vybavenie reklamácie zastavuje po dobu, kedy je možné plne posúdiť oprávnenosť reklamácie.

  Pri zistenom rozdiele v prevedení, množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný podať do 10 pracovných dní písomnú správu o týchto vadách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho prevedenia tovaru.

  Pokiaľ bola reklamácia neoprávnená (podľa bodu 4 a 5 „Záručných podmienok“), predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu, logistiku, dohľadanie potrebných údajov, testovanie a pod.. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť neodkladne, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

  Reklamovať tovar nie je možné na základe nepresných údajov, ilustračných fotografii uvedených na internetových stránkach predávajúceho alebo iných propagačných materiálov predávajúceho.

  V prípade opravy tovaru na základe uznanej reklamácie hradí predávajúci výdavky za dopravu a stratu času pracovníkov do miesta, ktoré bolo kupujúcim dohodnuté pre dodanie tovaru, a späť.

  Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni užívaniu tovaru na určený účel, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti vady vykoná odborne zodpovedný pracovník predávajúceho (obchodný zástupca) a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím odborne zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na riaditeľa spoločnosti predávajúceho.

  Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.

  Predávajúci je povinný oznámiť výsledok reklamačného konania do 30 dní reklamujúcej strane za predpokladu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich z tohto reklamačného poriadku.