Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.,  Gôtovany206, 032 14, Gôtovany, tel. 0918 742 738

  VOP

   

  1.     Všeobecné ustanovenia

  Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode, ktorý je súčasťou webových stránok www.ekocisticky.sk. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., Ivachnová 94, Liptovská Teplá , ICO: 50184539 a kupujúceho. Spoločnosť predávajúceho podniká na základe „Osvedčenia o živnostenskom oprávnení“ vydané na základe § 66b ods. 1 a podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 4 a § 10 ods. 4 v súlade s § 10 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak je kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona alebo iného zvláštneho zákona alebo štátna inštitúcia a organizácia (ďalej len „kupujúci podnikateľ“), ktorá vo vzťahu s predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).

   

  2.     Vymedzenie pojmov

  Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojho obchodného mena alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

  Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

  Kupujúci spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojho obchodného mena alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

  Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto jej návrhom a závezným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

  Kupujúci podnikateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

   

  1.     Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom, pred vlastným uskutočnením objednávky, upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria nedeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

  Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, je možné zmluvu uzatvoriť i v inom jazyku, zrozumiteľnom pre obidve strany. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím osobám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako aj reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

   

  3. Objednávka

  On-line objednávku tovaru vytvoríte postupom, ktorý je popísaný v návode „Ako nakupovať“.

  Možnosti podania objednávky:

  1. využitím on-line formuláru na webových stránkach www.ekocisticky.sk v nákupnom košíku,
  2. telefonicky – naši pracovníci sú Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0918 742 738 od 8.00 hod do 18.00 hod.,
  3. e-mailom – objednávku môžete poslať na e-mailovú adresu info@ekocisticky.sk

  Náležitosti objednávky

  U on-line objednávky je potrebné vyplniť povinné údaje (políčka označené červenou hviezdičkou):

  1.  meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČ, DIČ (v prípade, že je kupujúci podnikateľ),
  2. dodacia adresa, pokiaľ nie je totožná s fakturačnou adresou,
  3. telefónne číslo,
  4. prípadne doplňujúce údaje (nie sú povinné).

  Po prijatí objednávky predávajúcim bude kupujúcemu e-mailom zaslané potvrdenie o prijatí objednávky – Záväzná objednávka. Toto potvrdenie o prijatí objednávky slúži predávajúcemu a kupujúcemu k overeniu a kontrole správnosti údajov. V prípade, že v tomto potvrdení o prijatí objednávky nájde kupujúci nejaké nezrovnalosti, urýchlene kontaktuje predávajúceho (viď „Kontakty“).

   

  4  .  Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  Akákoľvek vyššie uvedená forma objednávky kupujúceho je záväzná pre obidve strany okamžikom potvrdenia objednávky predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, formulárom predpísaných, údajov a náležitostí.

  Obchodovať a uzatvárať zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžu iba osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom spôsobilé. Objednávka, ako aj všetky listiny súvisiace s právnymi úkonmi medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom, musia obsahovať náležitosti obchodnej listiny podľa § 13a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

  Kupujúci môže objednávku vytvorenú na internete upraviť alebo zmeniť iba emailom. V prípade zmeny objednávky, ktorá už bola potvrdená predávajúcim, je takto zmenená objednávka záväzná pre obidve strany až v okamžiku potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamžiku, keď už tovar vyrobil na základe pôvodnej objednávky zákazníka.

  V prípade úplného zrušenia už potvrdenej objednávky kupujúcim, a to aj po vyššie uvedenom dôvodovom neakceptovaní zmeny záväznej objednávky zo strany predávajúceho, môže predávajúci po kupujúcom požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške 30% z ceny tovaru. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu prípadnej vzniknutej škody.

  Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny a po jeho prevzatí. Tovar je až do zaplatenia celej kúpnej ceny majetkom predávajúceho. Náklady na objednávku zodpovedajú bežným telekomunikačným poplatkom.

   

  5 .  Práva a povinnosti predávajúceho

  Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a dodať objednaný tovar na uvedené adresu kupujúceho, pokiaľ nebude v kúpnej zmluve uvedené inak. Pri prevzatí zásielky obdrží kupujúci spolu s tovarom, dodací a záručný list a ďalšie, v kúpnej zmluve uvedené, dokumenty.

  Predávajúci má právo vypovedať (zrušiť) kúpnu zmluvu, pokiaľ kupujúci nesplní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu a odobrať tovar.

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  1.     tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

  2.     zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena.

  V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že neodkladne (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným tovarom, zrušenie objednávky, a pod.).

   

  6 .    Práva a povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplne údaje vyžadované predávajúcim, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. V prípade, že bude objednaný tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný uviesť presnú a úplnú adresu miesta dodania.

  Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdeným.

  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať stav zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez zbytočného odkladu emailom  oznámiť predávajúcemu (odporúčame spísať s dopravcom zápis o škode a tento zaslať predávajúcemu). V prípade prevzatia zásielky nemá kupujúci žiadne nároky voči predávajúcemu na neskoršiu reklamáciu poškodenej zásielky.

   

  7 .   Odstúpenie od zmluvy

  Ak sa zvýši predajná cena uvedená v objednávke / kúpnej zmluve, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek úhrad.

  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo zrušiť odoslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Toto právo nie je primárne určené k riešeniu reklamácii tovaru. Pokiaľ sa tak kupujúci rozhodne učiniť, musí prejav vôle o odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak učiniť písomnou formou, ktorá zaisťuje najmä preukázateľnosť učineného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.

  Spotrebiteľ je povinný odovzdať späť predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom a to najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru späť predávajúcemu.

  Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty pre odstúpenie od zmluvy je takéto odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru. Doručenie tovaru kupujúci učiní na vlastné náklady bez nároku na vrátenie za cenu dopravy. Dodanie vráteného tovaru je na adresu predávajúceho , Gôtovany 206, 032 14 k rukám predávajúceho.

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  1. na poskytované služby, ak s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  2. na dodanie tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  3. na dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho.

  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade, že nedôjde k dohode podmienok akceptovateľnými pre obidve strany, bude tovar vrátený späť na náklady kupujúceho. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

   

  8.       Cena tovaru

  Ceny tovaru sú uvedené na webových stránkach predávajúceho. Ako cena pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v cenníku v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ceny produktov sú platné v dobe objednávky a sú konečné, t.j., vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

  V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade, môže byť požadovaná úhrada zálohy. Pokiaľ nebude objednaný tovar zákazníkom odobraný, bude od výšky vrátenej zálohy odpočítaný storno poplatok. Výška storno poplatku môže byť až 100% z uhradenej zálohy. Pokiaľ nie je cena tovaru známa v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, bude stanovená dohodou strán neskôr, pričom v tomto prípade má kupujúci spotrebiteľ povinnosť do 2 dní od preukázateľného obdržania návrhu kúpnej ceny predávajúcemu oznámiť, či oznámenú kúpnu zmluvu akceptuje alebo nie. V prípade, že kupujúci neoznámi vo vyššie uvedenej lehote, či oznámenú kúpnu cenu akceptuje alebo nie, považuje sa tento prejav ako súhlas s cenou a ponukou predávajúceho.

   

  9. Spôsob a náklady na dopravu

  Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci si zvolí spôsob dodania tovaru v objednávke (podrobne viď „Dodacie podmienky“).

  Dodanie na miesto určenia:

  Na základe požiadavky kupujúceho bude objednaný tovar dodaný na určené miesto za dohodnutých podmienok, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, a vo vopred dohodnutom termíne. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru vo vopred dohodnutom termíne osobne, alebo poverenou osobou, ktorá sa musí pri prevzatí tovaru preukázať príslušným poverením.

  Osobný odber:

  Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobným odberom vo vopred dohodnutom termíne v príslušnom výdajnom mieste predávajúceho (viď „Kontakty“).

   

  10 .  Platobné podmienky

  Kupujúci si zvolí spôsob úhrady v objednávke:

  1. Platba prevodom bankovým príkazom v plnej výške kúpnej ceny. Podrobnejšie viď „Platobné podmienky“.  11. Záručné podmienky

  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom (verzia 170101) predávajúceho a platnými právnymi predpismi. Tento reklamačný poriadok je platný od 01.01.2017. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na www.ekocisticky.sk.

   

  12  .  Mimosúdne riešenie sporov

  Spotrebiteľ (kupujúci) je oprávnený využiť k riešeniu sporov mimosúdne konanie. K riešeniu sporov je v takomto prípade príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. Internetové stránky Slovenskej obchodnej inšpekcie sú: http://www.soi.sk.

   

  13 .   Záverečné ustanovenia

  Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ sú platné a účinné od 01.01.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť „Všeobecné obchodné podmienky“ bez predchádzajúceho upozornenia.